Juridische informatie

Welkom op de website publications.bnpparibas/echonet-magazine van de BNP Paribas-groep.

Maatschappelijke benaming: BNP Paribas
Wettelijke vertegenwoordiger: Jean-Laurent Bonnafé
Naamloze vennootschap met een kapitaal van: 2.494.005.306 EUR
Handelsregister [RCS] : Paris nr. 662 042 449
Orias nr. : 07 022 735
E.C. identifier: FR 76 662 042 449
Maatschappelijke zetel: 16, Bd des Italiens – 75009 Parijs
Tel. : +33 (0)1 42 98 12 34 of +33 (0)1 40 14 45 46

Directeur Publicatie: M. Bertrand Cizeau, Brand Communications Quality Head Officer
Contactpersoon: Julia Boyce, Hoofd Media Relations & Content Management
Websitemanager: Julia Boyce, Hoofd Media Relations & Content Management

Websitehost: alter way
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van: 812.801 EUR
Handelsregister [RCS] : Nanterre nr. 490 932 308
Btw-nr: FR 55 490 932 308
Maatschappelijke zetel: 1 rue Royale, Bat D – 227, les Bureaux de la colline – 92210 St Cloud
Tel. : +33 (0) 1 41 16 34 95

Design: Humancom
Ontwikkeling: tequilarapido
Fotokrediet : Didier Adam, Benjamin Brolet, Pierre-Yves Dhinaut, Kamel Gali, Havas, humancom, Matea Ilieva, Thomas Laisné/LaCompany, Létizia Le Fur, David Marion, Eugenio Mazzinghi, Catherine Oury, Thinkstock, DR.

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot het opstellen en de activiteit van een website na te leven.
BNP Paribas verzoekt alle gebruikers om de volgende voorwaarden aandachtig te lezen. Door de website te bezoeken, te doorbladeren of te gebruiken, erkennen de gebruikers dat ze de voorwaarden gelezen en begrepen hebben en ermee instemmen.

BNP Paribas vestigt de aandacht van de gebruikers van haar website op de volgende punten:

1 – Toegang tot de website

De gebruiker van deze website erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om zich toegang te verschaffen tot deze website en deze te gebruiken.

De toegang tot de website publications.bnpparibas/echonet-magazine is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn voor rekening van de gebruiker overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door de aanbieders van internettoegang en telecommunicatieoperatoren van de klant.

De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover hij geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst en/of de informatie.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat het een strafrechtelijk misdrijf is om zich op bedrieglijke wijze toegang te verschaffen tot of verbonden te blijven met een IT-systeem, de werking van een dergelijk systeem te schaden of te verstoren, of op bedrieglijke wijze informatie in een IT-systeem in te voeren of te wijzigen.

2 – Intellectuele eigendom

BNP Paribas is houder van de intellectuele eigendomsrechten van alle elementen die deze website vormen en met name, zonder dat deze lijst volledig is, de gegevens, tekeningen, grafieken, foto’s en geluidsopnamen.

Elke reproductie, weergave, verspreiding of herhaling, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website op enigerlei wijze zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BNP Paribas is verboden en vormt een namaak volgens de bepalingen van artikel L.335-2 en volgenden van de Franse wet inzake intellectueel eigendom.

Elk gebruik van de inhoud van de website voor onrechtmatige doeleinden zal gerechtelijk worden vervolgd.

De handelsmerken van de uitgever van de website publications.bnpparibas/echonet-magazine en zijn partners en de logo’s op de website zijn gedeponeerde handelsmerken.

Bij wijze van uitzondering is bepaalde inhoud (teksten, beelden enz.) eigendom van de respectieve auteurs, en wordt deze inhoud door BNP Paribas gebruikt met de toestemming van de eigenaars van de rechten op die inhoud.

3 – Inhoud van de website

BNP Paribas streeft ernaar de nauwkeurigheid, het up-to-date zijn en de volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen, en behoudt zich het recht voor om de inhoud of presentatie van deze website op gelijk welk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen. Bovendien wijst BNP Paribas elke aansprakelijkheid af in geval van vertraging, fout of weglating met betrekking tot de inhoud van deze webpagina’s, of indien de dienst onderbroken wordt of niet langer beschikbaar is.

De informatie op de website kan onvolledig zijn als gevolg van de noodzakelijke vereenvoudiging van de teksten, die geen contractuele waarde hebben. BNP Paribas wijst elke rechtstreekse of onrechtstreekse aansprakelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid, eventuele fouten, het up-to-date zijn en de beschikbaarheid van de informatie op de website.
BNP Paribas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die genomen wordt op basis van informatie op de website, noch voor het mogelijk gebruik ervan door derden.

4 – Technische informatie

Gebruikers worden eraan herinnerd dat er geen garantie is dat berichten die via het internet verstuurd worden vertrouwelijk blijven, en dat het aan de individuele gebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of softwareprogramma’s te beschermen tegen besmetting met virussen die mogelijk op het internet circuleren.

BNP Paribas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen waarover de bank geen controle heeft of voor schade die mogelijk veroorzaakt wordt door de technische omgeving van de gebruiker, in het bijzonder computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur en elk ander apparaat dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en/of de informatie die erop staat.

5 – Hyperlinks

BNP Paribas kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites dan publications.bnpparibas/echonet-magazine.

BNP Paribas wijst elke aansprakelijkheid af voor de inhoud van websites waarnaar de website leidt via hyperlinks of voor verliezen die optreden bij het bezoeken van deze websites. BNP Paribas heeft geen enkele controle over de inhoud van deze websites.

De gebruiker bezoekt andere websites op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en risico.

6 – Cookies

Gebruikers worden ervan op de hoogte gebracht dat bij hun bezoek aan de website mogelijk automatisch een cookie wordt geïnstalleerd en tijdelijk wordt opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker. Een cookie is een component die het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, maar die gebruikt wordt om informatie over het surfgedrag van de gebruiker op de website te registreren.

Voor meer informatie wordt de gebruiker uitgenodigd het cookiebeleid van BNP Paribas te raadplegen.

Gebruikers van de website erkennen dat ze over deze praktijk geïnformeerd werden en toestemming geven aan BNP Paribas om hiervan gebruik te maken. Gebruikers kunnen deze cookies deactiveren aan de hand van de instellingen in hun browser.

7 – PDF-bestanden

Om een PDF-bestand te lezen, moeten gebruikers de laatste versie van het programma Acrobat Reader downloaden. NB: deze software kan alleen worden gedownload van een andere website dan die van BNP Paribas. Deze website zal u vragen een vragenlijst op naam in te vullen. Als u uw naam en adres niet wilt geven, ga dan rechtstreeks naar fase nr. 2 om het programma gratis te downloaden.

8 – Persoonsgegevens

De informaties/persoonsgegevens die u invoert worden geregistreerd door BNP Paribas, die verantwoordelijk is voor de behandeling. Ze zijn verplicht en worden door BNP Paribas met name gebruikt voor de volgende doeleinden: het beheren van uw voorkeuren en het online op de website publiceren van uw commentaren op nominatieve wijze.

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor het leveren van de services door BBP Paribas.

Deze gegevens kunnen, in het kader van diverse operaties, onderwerp zijn van een transfer naar een land van de Europese Unie of buiten de Europese Unie. Zij kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen van de groep BNP Paribas en aan dienstverleners/onderaannemers die voor rekening van BNP Paribas bepaalde materiële en technische taken uitvoeren die onmisbaar zijn voor de bovengenoemde doeleinden. Deze dienstverleners/onderaannemers zijn contractueel aan BNP Paribas verbonden. Met betrekking tot het versturen van gegevens naar een land buiten de Europese Unie geldt er regelgeving die de bescherming en beveiliging van deze gegevens garandeert. De details van deze regelgeving en informatie over de overdracht van gegevens zijn zowel na te lezen op de website van de Bank (https://group.bnpparibas/).

Op verzoek van officiële instanties en administratieve en gerechtelijke autoriteiten mogen deze persoonsgegevens aan hen worden meegedeeld.

Overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgelegd in de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (genaamd “Loi Informatique et Libertés”), inzake gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden, hebben gebruikers het recht op toegang tot en aanpassing, correctie of verwijdering van deze persoonsgegevens door te schrijven naar digital_publishing@bnpparibas.com. U kunt zich ook op elk moment uitschrijven door een bericht te sturen aan ditzelfde e-mailadres.

9 – Toepasselijk recht

De inhoud van de website publications.bnpparibas/echonet-magazine is onderworpen aan het recht dat van toepassing is op/in Frankrijk.
Alle gebruikers erkennen dat de Franse rechtbanken bevoegd zijn voor alles wat verband houdt met de inhoud en het gebruik van de website of geschillen in dit verband.